KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Veri sorumlusu sıfatıyla Maslak mah. Taş Yoncası Sok. Maslak 1453 T4 Blok 1U/A101 Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Hgr Fuarcılık Organizasyon Bilişim Teknoloji Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, gerçek kişi üyelerimizin kişisel verilerine istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın herhangi bir hükmünü kabul etmemeniz halinde lütfen uygulamayı kullanmayınız veya bize herhangi bir kişisel verinizi iletmeyiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Web sitesine üyeliğiniz ve hizmet satin alma/faydalanma faaliyetleri kapsamında;

Kimlik Bilgileri (Ad, Soy ad, tc kimlik no), iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi)

·         Üyeliğinizin oluşturulması ve profilinizin doğrulanabilmesi

·         Üyelik Sözleşmesinin ifası

·         Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, fatura oluşturma, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

·         Talep ve Şikayet Takibi

·         Yetkili Kişi,  Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Finansal BilgilerBilet satın alma işlemlerinin tamamlanması amacıyla finansal bilgileriniz …… tarafından toplanacak ancak söz konusu bu bilgiler Şirket ile paylaşılmayacak olup finansal bilgileriniz Şirket tarafından işlenmeyecektir.
Rızanız ile paylaşacağınız diğer bilgilerHizmetler kapsamında talep edilen bilgilere ek olarak tarafınızca paylaşıla kişisel verileriniz hizmetlerin sunulması amacıyla rızanıza dayalı olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirltilen amaçlarla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, Etkinlik Organizatörleri, Hissedarlarımız, İş ortaklarımız, Diğer Kullanıcılar, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, ödeme işlemleri için hizmet aldığımız firma, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız yurt içi kuruluşlar (uygulama için hizmet aldığımız kurum ve kuruluşlar, kargo şirketleri vb.) dahil yukarıda belirttiğimiz amaçları gerçekleştirmek üzere diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ödeme işlemleri kapsamında finansal verileriniz HGRWORLD gizlilik politikaları kapsamında, kimlik ve iletişim bilgileriniz ise Etkinlik Organizatörünün gizlilik politikaları çerçevesinde işlenecek olup, Şirket’in bu konu bi sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişilerin açık rızası, verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, web sitesi üzerinden toplanmakta fiziki ve dijital ortamlarda saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, 6098 sayılı Kanun md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesinde haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 1. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. Bu maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda https://blockchainexpoworld.com/wp-content/uploads/2022/10/HGR-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf adresindeki  KVKK Başvuru Formunu doldurarak [email protected] mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Maslak mah. Taş Yoncası Sok. Maslak 1453 T4 Blok 1U/A101 Sarıyer / İstanbul adresine başvuru yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ……[email protected] KEP adresimize yapabilirsiniz.